Algemene voorwaarden Joehoe Daarbinnen!

Op alle reserveringen en diensten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Alle klanten worden geacht kennis te hebben genomen en akkoord te zijn gegaan met onderstaande bepalingen.

Beperking aansprakelijkheid

De pretecho heeft als doel mooie en leuke beelden van uw ongeboren kindje te laten zien en is op geen enkele wijze medisch-diagnostisch.

Er wordt dan ook niet gezocht naar afwijkingen bij moeder of kind. Indien de cliënt reeds van het bestaan van afwijkingen op de hoogte is of dat er vermoedens in die richting bestaan zal de cliënt dit melden bij het eerste contact, doch uiterlijk voor aanvang van de echo.

Mocht de echoscopist ondanks dat er niet gezocht wordt naar afwijkingen in de breedste zin, toch het vermoeden hebben een afwijkend echobeeld te zien, dan behoudt de echoscopist zich het recht voor de zwangerschapsbegeleider en/of cliënte hierover in te lichten.

Omdat er niet gezocht wordt naar pathologie kan men het echobureau of de individuele echoscopist op geen enkele wijze aanspreken naar aanleiding van later gebleken afwijkingen. Door akkoord te gaan met de aanvang van de pretecho is het cliënte duidelijk dat er op geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 7:446 BW. De volledige verantwoordelijkheid ter zake blijft rusten bij de behandelend verloskundige en/of arts. Geen enkele uitspraak, gedaan tijdens of na de echo mag worden uitgelegd als medische beoordeling.

Ondanks jarenlang wetenschappelijk onderzoek zijn tot op heden geen schadelijke effecten bekend aangaande het gebruik van echografieapparatuur. Joehoe Daarbinnen is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke effecten op de korte of langere termijn in verband met het ondergaan van een echoscopisch onderzoek.

Bij eventuele geslachtsbepaling kan nooit 100% zekerheid worden gegeven en Joehoe Daarbinnen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele foutieve beoordeling van het geslacht.

Kwaliteit van de echo

De pretecho wordt met veel zorg uitgevoerd door een gediplomeerd echoscopist en met hoogwaardige echo-apparatuur. De echoscopist verplicht zich om haar uiterste best te doen een zo goed mogelijk resultaat te verkrijgen.

Ondanks bovenstaande is de kwaliteit van de beeldvorming tevens afhankelijk van de ligging en de beweeglijkheid van het kindje, de locatie van de placenta en de BMI van de moeder en kunnen er derhalve geen garanties worden gegeven over de beeldkwaliteit. Wanneer het resultaat niet bevredigend is kan er in overleg een gratis herhalingsecho afgesproken worden, er vindt geen restitutie van betaling plaats

Afspreken/Betaling/Annulering van de echo

De pretecho vindt uitsluitend plaats op afspraak.

Vooraf wordt gekozen voor één van de pakketten en betaling hiervan vindt vooraf plaats middels online overboeking.

Annulering door de klant dient tenminste 24 uur voor het tijdstip van het consult plaats te vinden.

In geval van een overmachtsituatie zal er zo spoedig mogelijk contact opgenomen worden met de cliënt om op korte termijn een nieuwe afspraak te maken.

Vertrouwelijkheid

Joehoe Daarbinnen verklaart hierbij vertrouwelijk om te zullen gaan met informatie die tijdens het echoconsult ontvangen wordt. Verkregen informatie wordt niet ongeoorloofd openbaar gemaakt.

Auteursrecht

Joehoe Daarbinnen heeft de bevoegdheid gebruik te maken van het verkregen beeldmateriaal voor PR-doeleinden, mits de cliënt nadrukkelijk verzoekt dit niet te doen. Het beeldmateriaal zal anoniem worden gebruikt.